I Medelpad hittar du fina producenter som:

Tant Anki & fröken Sara
www.tantanci.se

Carlsviks Kafferosteri
www.carlsvikskafferosteri.se

Sundsvalls Chocolate House
@sundsvallchocolatehouse

Hammargårda
www.hammargarda.se